Instytut Inżynierii Rolniczej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Inżynierii Rolniczej (1998-dziś)

 

W roku 1998 nastąpiła zmiana nazwy Instytutu Mechanizacji Rolnictwa na Instytut Inżynierii Rolniczej. Zasadność zmiany nazwy wynikała przede wszystkim z zakresu świadczonej dydaktyki i prowadzonych badań w ramach Instytutu, znacznie wykraczających poza klasyczną mechanizację rolnictwa. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Żywności z zakresu inżynierii procesowej, przechowalnictwa produktów rolniczych i żywnościowych, agrofizyki materiałów pochodzenia rolniczego, ekologii środowiska rolniczego itp. W dużym stopniu zmiana zakresu działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu Inżynierii Rolniczej wynikała także ze zmian oczekiwań wobec zakresu studiów na kierunku "Technika Rolnicza i Leśna", w ramach którego utworzono nowe specjalności jak: Inżynieria Rolnicza, Inżynieria Rolno-Spożywcza, Zarządzanie i Marketing w Inżynierii Rolniczej.

Powołanie nowych specjalności związane było z uruchomieniem nowych przedmiotów specjalizacyjnych, realizowanych w znaczącym stopniu przez pracowników Instytutu, zarówno w grupie przedmiotów obowiązkowych jak i fakultatywnych. Utworzono nowe przedmioty jak: technologia przetwórstwa rolniczego, maszyny do przetwórstwa mięsa, bioreaktory, projektowanie wyposażenia rolno-spożywczego, reologia produktów żywnościowych, sterowanie jakością, separacja płodów rolnych, niekonwencjonalne źródła energii, komputerowe techniki wizualizacji danych, analiza ekonomiczna w technice rolniczej, analiza ryzyka zawodowego, robotyzacja i automatyzacja w rolnictwie, systemy i sieci komputerowe, projektowanie i zarządzanie pracami leśnymi, planowanie działalności gospodarczej, maszyny do przetwórstwa mleka, pakowanie produktów żywnościowych itp.

Począwszy od uruchomienia kierunku studiów na Oddziale Mechanizacji Rolnictwa tj. od 1967 roku do chwili obecnej pracownicy Instytutu opublikowali około 1080 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz przygotowali około 450 opracowań i ekspertyz niepublikowanych na rzecz podmiotów gospodarki narodowej, instytutów badawczych oraz dla przedsiębiorstw i fabryk. Znacząca większość tych prac naukowych została opublikowana w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim a także wiele w czasopismach zagranicznych i EJPAU.

Pracownicy Instytutu są autorami licznych recenzji doktorskich i habilitacyjnych oraz opinii na tytuł profesorski dla Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych, a także kilkuset recenzji wydawniczych dla redakcji czasopism naukowych oraz projektów KBN. Do roku 2001 w ramach Zeszytów Naukowych AR we Wrocławiu wydawana była seria "Mechanizacja Rolnictwa", która następnie zmieniła nazwę na "Inżynieria Rolnicza".

W latach 1995-2000 dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. Eugeniusz Kamiński, wieloletni pracownik i współtwórca dyscypliny inżynieria rolnicza we Wrocławiu.

  Prof. dr hab. Eugeniusz Kamiński urodził się 18.12.1933 roku w Załuczu k/ Stanisławowa( obecnie Ukraina). Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej w latach 1951 -1956 uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanika 1973 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, nadany przez Radę Naukową Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. W roku 1979 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie mechanizacji rolnictwa, nadany przez Radę Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu W 1990 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR we Wrocławiu, zaś w 1991 tytuł naukowy profesora. Stanowisko profesora zwyczajnego otrzymał w 1999 r.

Główne kierunki badawcze Profesora skupiają się wokół problemów związanych z zastosowaniem techniki cieplnej w rolnictwie i produkcji żywności, a zwłaszcza w suszarnictwie i przechowalnictwie płodów rolniczych i obejmują:

  • wymianę ciepła i masy w procesach technologicznych przemysłu rolno - spożywczego, a w szczególności podczas suszenia i przechowywania surowców rolniczych i żywności;
  • modelowanie matematyczne i symulację komputerową procesów suszenia;
  • badania cech termofizycznych produktów rolniczych, mających znaczenie w procesach suszenia i przechowywania;
  • badania suszenia owoców i warzyw w aspekcie oszczędności energii i otrzymania suszu dobrej jakości.

Prof. E. Kamiński jest autorem lub współautorem ok. 120 publikacji, kilku patentów i wynalazków oraz kilkudziesięciu opracowań i ekspertyz nie opublikowanych.

Prof. E. Kamiński był promotorem 9 prac doktorskich, jest twórcą wrocławskiej szkoły naukowej w zakresie suszarnictwa i przechowalnictwa płodów rolniczych. W kierowanym przez niego Zakładzie 10 osób uzyskało stopień doktora, 4 doktora habilitowanego. Staże z tego zakresu odbywają w jego Zakładzie doktoranci i habilitanci z innych Uczelni w kraju (AR Kraków, AR Poznań). Prof. E. Kamiński jest członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in.: Sekcji Nauk Rolniczych PAN Oddział we Wrocławiu, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, Komitetu Techniki Rolniczej PAN. Przewodniczył komitetom organizacyjnym kilku prestiżowych konferencji krajowych.

Prof. E.Kamiński pełnił wiele funkcji organizacyjnych na Uczelni i w Instytucie, m.in.:w latach 1973 - 1975 był członkiem Zespołu Opiniodawczego Centralnego Laboratorium Przemysłu Spożywczego w Warszawie; w latach 1975 - 1979 i 1980 - 1984 oraz 1989 - 1995 - zastępcą Dyrektora Instytutu Mechanizacji Rolnictwa AR we Wrocławiu; 1995 - 2000 - dyrektorem Instytutu Inżynierii Rolniczej AR we Wrocławiu,1977 - 1980 - członkiem Resortowego Zespołu Badawczo-Wdrożeniowego Problemu "Hodowla, uprawa i wykorzystanie kukurydzy"; 1980 - 1984 - członek Senackiej Komisji d/s. Aparatury; od 1994 do dziś jest członek Senatu i Przewodniczący Senackiej Komisji Badań. Od 1991 jest kierownikiem Zakładu Maszynoznawstwa i Techniki Cieplnej Inst. Inżynierii Rolniczej AR we Wrocławiu. Od 1996 r. jest przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej AR we Wrocławiu.

Za działalność naukowo - badawczą oraz dydaktyczną prof. E. Kamiński wyróżniony został wieloma odznaczeniami i nagrodami, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi; Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski; Medalem Edukacji Narodowej, 2 odznaczeniami, regionalnymi: zielonogórskim i dolnośląskim;2 nagrodami Ministra Sz.W.N.iT; kilkunastoma nagrodami Rektora AR we Wrocławiu.

Od roku 2000 dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Józef Szlachta.